Praktijkruimte is op de 1e verdieping. Is dat voor u een probleem? Neem dan contact op voor een alternatief.

Privacy Statement van Reikipraktijk Betuwe

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Bij het leveren van onze diensten vragen wij u om vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en dat wij deze informatie niet zonder meer delen met anderen. Vertrouwen is in onze praktijk een belangrijk aspect.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut en/of cursusleider, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of andere therapeut. Dit uitsluitend om u een behandeltraject te kunnen bieden die andere behandelingen ondersteunen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?
Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw medische en persoonsgegevens om. Door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet u denken aan beveiliging van werkplek en computersystemen.

Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking, voor een periode van het behandeltraject of de wettelijke termijn van 15 jaar.
U kunt gebruik maken van het recht op vergetelheid en schriftelijk verzoeken uw gegevens uit ons systeem te halen.

  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Wij zorgen er voordat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden (uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt):

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoelang worden de gegevens bewaard?
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Kan ik informatie over mijzelf inzien?
Ja, U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen (recht op vergetelheid). Inzage in deze gegevens en informatie omtrent verwerking geven wij alleen wanneer de identiteit van de persoon die het verzoek indient is vastgesteld d.m.v. een geldig ID.